International Software Quality Institute

iSQI discovers Armenia as a very attractive IT market

iSQI discovers Armenia as a very attractive IT market

2018-10-05T14:38:54+00:00July 23rd, 2018|Armenia, iSQI, Partner, Press release, Software Testing|

Every company looks for high-quality software that’s firm to work with and that won´t break the bank. Thus, it’s no surprise that the Armenian market with it’s low labor costs and experienced software houses expands the IT-sector. Good times for iSQI to intense the collaboration with the Armenian Software Testing Qualifications Board.

When people think of outsourcing software development, they usually think of India, China, and Europeans sometimes of Poland. But there are also other alternatives. Whether you are a small or a big player on the market, Eastern Europe and destinations like Armenia are a good choice. The tech industry of the former Soviet Union is growing at an annual rate of 20 percent and has an huge intellectual potential with a growing number of startups and tech firms. Moreover, Armenia’s government throws its weight behind the industry by making it a priority economic sector and gets even more government support on the way. Big fishes in the IT-industry found their place in the little Asian country. One of the most prominent examples is the giant Microsoft and it’s Innovation Center Armenia (https://mic.am/). In addition to Microsoft and Oracle have settled in the country, too.

Nevertheless, the iSQI GmbH as an international certification body is one of just a few small and medium-sized companies settled in Middle Europe, that cooperates locally with a community of interests like the Armenian Software Testing Qualifications Board (ArmSTQB).

“Therefore, we are very pleased to offer first iSQI certifications during public exam sessions from the ArmSTQB. And we are very excited about how the cooperation will be expanded even further”, says Erika Paasche, Key Account Manager at iSQI.

On 31st of July, Software Tester can take exams for ISTQB Advanced Level Security Tester (CTAL-ST) and ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certification (CTAL-TAE). Participants can book their seat here!
Standard price is 175€ – for Armenian participants we apply a 15% discount.

The Armenian tech industry is growing to a new wealth for the economy: To read this article click here!

A nice overview about the business side of the Armenian Startup Ecosystem 

Forum and platform for innovation, it and telecommunication: https://itel.am/en/about

Armenian Quality Testing Lab: http://qt-lab.com/blog/

13. October new exam session in Armenia

CTAL-ST + CTAL-TAE

paper exams in Advanced Level from ArmSTQB

New exam session from iSQI in Armenia during the public exam session from the Armenian Software Testing Qualifications Board (ArmSTQB)
Address at: Charents 1, Yerevan 0025
Date: 13. October at 12:00

ISTQB Advanced Level Security Tester (CTAL-ST)
ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certification (CTAL-TAE)

Participants can book their seat here
Standard price is 175€ -for armenian paticipants 15% discount

Հոկտեմբերի 13-ին հերթական քննական սեսսիան Հայաստանում

CTAL-ST և CTAL-TAE

Թղթային տարբերակով A-մակարդակի քննություններ ArmSTQB-ի կողմից

Հերթական iSQI քննություններն Հայաստանում ArmSTQB-ի բաց քննական սեսսիայի ընթացքում
Հասցե` Երևան 0025, Չարենցի 1
Հոկտեմբերի 13-ին ժամը 12:00-ին

ISTQB Advanced Level Security Tester (CTAL-ST)
ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certification (CTAL-TAE)

Բոլոր ցանկացողները կարող են գրանցվել այստեղ

Ստանդարտ գինը 175€
Հայ քննություն հանձնողները կստանան 15% զեղչ: